Информация за проекта


Резюме

IMG_4023.jpg

Проектът ENABLIN + е насочен към нуждите на деца и млади хора с комплексни и интензивни нужди от подкрепа (КИНП), както и към хората, които ги подкрепят. Проектът цели разработването на система за интердисциплинарно обучение на работното място, където специалисти и родители от различни професионални среди учат заедно, с цел подобряване качеството на живот на децата. Той отговаря на спешната нужда от обучение, за която сигнализират както по-богати, така и по-бедни страни членки на ЕС, за да се отговори на нарастващите изисквания за подпомагане на децата с КИНП и да се съобрази прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации от 2006 г. относно правата на хората с увреждания, която задължава страните да предприемат мерки за деинституционализация и да организират възможността за включване на децата с увреждания в общообразователни училища и в живота на общността. Съществуващото професионално обучение подготвя недостатъчно специалисти, които да се справят с тези проблеми. Налице е необходимост от трансдисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни: родители, учители, терапевти, персонал, подпомагащ ежедневните грижи, медицински и рехабилитационен персонал и персонал, предоставящ професионално обучение.

Продължителност: 01.01.2014 г. -31.12.2016 г.; 36 месеца

Обосновка

IMG_3576.jpg

В първите години от живота си тези деца често не получават адекватна ранна интервенция и родителска подкрепа; на по-късен етап за много от тях се полагат грижи в изолирана среда. В някои страни образованието е много елементарно. Често се чува оплакването, че персоналът никога не стига. Все още липсва политика за приобщаване. В повечето страни, с изключение на Италия и Норвегия, тези деца обикновено не са интегрирани в обществото. Специалистите, които ги подкрепят или обучават, не винаги знаят как да помагат на тези деца в масовите училища или други включващи среди. Родителите имат нужда от помощ и подкрепа. Друг проблем, за който се засяга, е липсата на активиране на много деца с тежки умствени увреждания. Персоналът и децата от масовите училища не са подготвени да приобщят тези деца. персонал в общообразователните училища и родителите. Оттам идва и името "ENABLIN +", което има два аспекта (enabling – даващ възможност = обратното на неспособност; това означава: да се даде възможност на човек да изпълнява пълноценно своите функции).

Целеви групи

Косвена целева група

"... проявяват значителни ограничения в когнитивната сфера, свързани с ограничения в моторната и/или сензорната област (зрение или слух), и може също така да имат нужда от специфична здравна грижа. Тези ограничения възпрепятстват естественото им взаимодействие със заобикалящата ги среда, излагайки на сериозен риск тяхното развитие и достъпът им до обучение."

По отношение на активността и участието, най-сериозните трудности пред тези ученици са свързани с:

IMG_4119.jpg

 • процесите на взаимодействие със заобикалящата ги среда (с хора и предмети);
 • разбиране на заобикалящия ги свят (трудности при достъпа до информация);
 • избор на подходящи стимули;
 • разбиране и тълкуване на получената информация;
 • придобиване на умения;
 • концентрация и внимание;
 • мисловна дейност;
 • вземане на решения относно живота им;
 • решаване на проблеми.
 • интензивна подкрепа в ежедневните дейности и в обучението;
 • обкръжаващите ги хора да ги приемат като активни участници;
 • идентични преживявания в различни среди;
 • общи среди, където съществуват значителни възможности за участие в множество разнообразни експерименти;
 • възможности за взаимодействие с хора и общуване

Пряка целева група

Хората, работещи в масови и специални образователни институции, лични асистенти за ежедневните нужди, помощен персонал, родители, медицински и рехабилитационен персонал, организации на хора с увреждания, обучителен персонал в сферата на средното образование, както и в последващо професионално развитие.

Цели

 1. Насърчаване качеството на живот на деца и младежи с комплексни нужди чрез увеличаване на социалното и образователното участие, спомагателни дейности, обучение и развитие чрез повишаване на осведомеността на тези, които ги подкрепят, че е възможно и си струва да се активират, и чрез промяна в мисленето и разбиранията;
 2. Насърчаване на качествена подкрепа, както и сътрудничество, работещо за деинституционализация и социално включване чрез изграждане и подобряване на умения на родители и специалисти за работа с деца и младежи с комплексни нужди с цел да се подобри начинът им на живот;
 3. Разработване на интердисциплинарни модули на обучение на работното място за специалисти и родители, които работят с тази целева група с цел подобряване на техните компетенциите в когнитивното активиране, повишаване качеството на самостоятелната грижа и ежедневните дейности, комуникацията, поведението и приобщаващото образование;
 4. Допълнително обучение на хората, работещи в общообразователните училища за работа с деца и младежи със специфични потребности;
 5. Подобряване на сътрудничеството между родители и специалисти;
 6. Оправомощаване на родители и специалисти.


Иновативни аспекти

 • Трансдисциплинарният характер и обучението на много нива
 • Поддържането на експертни познания и умения от различни източници: родители, специалисти, предоставящи ежедневни грижи, изследователи, учители, медицински/рехабилитационен персонал и т.н.
 • Съвместно обучение на родители и специалисти, съвместно обучение на различни йерархични нива: лични асистенти, учители, родители, лекари
 • Допълване на основното професионално обучение, което се провежда отделно, както и интердисциплинарно вътрешно обучение.
 • Подход, базиран на нуждите, а не на уврежданията
 • Определянето на целевите групи като такива с "комплексни и интензивни нужди и зависимост"
 • Стресът при социалното включване, не само в социалния живот, но също и в образователната система
 • Изграждането на модули за обучение на базата на реалните нужди
 • Една обща рамка, въз основа на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF), парадигми за адаптивността и включването


koert_en_kunst.png